Skip to content

STATUT

Fundacji „PROPTER CORDIS”

z siedzibą w Zabrzu

(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja „Propter Cordis” (zwana dalej: „Fundacją”) została ustanowiona przez:

 1. Zbigniewa Kalarus,
 2. Pawła Roszczyk,
 3. Waldemara Bojarun,
 4. Beatę Średniawa,

zwanych dalej również „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 16.12.2019 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Tarnowskich Górach, Repertorium A numer 13956/2019.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Zabrze.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Obszarem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

 1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, treści niniejszego Statutu oraz w oparciu o inne przepisy prawa.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.
 3. Rokiem podatkowym jest rok obrotowy. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy trwa od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 31 grudnia 2020 r.
 4. Fundacja może decyzją Zarządu tworzyć oddziały terenowe oraz przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych.

§ 4.

 1. Fundacja może używać własnych pieczęci, oznaczeń i logo.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, statuetki, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

§ 5.

Fundacja została ustanowiona w celu:

 1. rozwoju medycyny,
 2. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219),
 3. zwiększania świadomości prozdrowotnej społeczeństwa, w szczególności w zakresie schorzeń sercowo-naczyniowych,
 4. podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji personelu medycznego oraz wspieranie rozwoju naukowego,
 5. wspomagania rozwoju gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie medycyny,
 6. integracji i pogłębienia współpracy środowiska lekarzy kardiologów i innych współpracujących specjalności oraz personelu medycznego,
 7. rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy lekarzami kardiologami i innych współpracujących specjalności oraz personelu medycznego.

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. promowanie, wspieranie oraz prowadzenie badań naukowych,
 2. uczestniczenie w projektach naukowo-badawczych,
 3. organizowanie wydarzeń naukowych z zakresu medycyny, w szczególności konferencji, debat, sympozjów, wykładów i odczytów,
 4. organizowanie szkoleń,
 5. wspieranie rozwoju naukowego lekarzy i innego personelu medycznego, w tym współfinansowanie udziału w konferencjach naukowych i dydaktycznych,
 6. wydawanie czasopism, monografii naukowych i innych publikacji,
 7. sporządzanie opinii naukowych, raportów, analiz,
 8. prowadzenie działalności doradczej i eksperckiej,
 9. współpracę z innymi podmiotami, w tym uczelniami, instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju oraz upowszechniania ochrony i promocji zdrowia.

Działalność gospodarcza

§ 7.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz w oparciu o inne przepisy prawa.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów. Cały dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Fundacji, a w przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, będzie on przeznaczany na tą działalność. Po ewentualnym uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie, jako działalność dodatkowa względem działalności pożytku publicznego.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  1. PKD 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
  2. PKD 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  3. PKD 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
  4. PKD 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
  5. PKD 32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
  6. PKD 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  7. PKD 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  8. PKD 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  9. PKD 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  10. PKD 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  11. PKD 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  12. PKD 47.79.Z – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  13. PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
  14. PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  15. PKD 58.11.Z – wydawanie książek,
  16. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  17. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
  18. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  19. PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  20. PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  21. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
  22. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  23. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarzadzaniem urządzeniami informatycznymi,
  24. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  25. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarzadzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  26. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
  27. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
  28. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  29. PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  30. PKD 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  31. PKD 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  32. PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  33. PKD 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  34. PKD 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  35. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  36. PKD 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  37. PKD 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,
  38. PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
  39. PKD 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
  40. PKD 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  41. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
  42. PKD 73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
  43. PKD 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  44. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
  45. PKD 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  46. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
  47. PKD 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  48. PKD 74.20.Z – działalność fotograficzna,
  49. PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  50. PKD 75.00.Z – działalność weterynaryjna,
  51. PKD 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  52. PKD 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  53. PKD 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  54. PKD 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  55. PKD 82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
  56. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  57. PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  58. PKD 85.41.A – szkoły policealne,
  59. PKD 85.41.B – kolegia pracowników służb społecznych,
  60. PKD 85.42.Z – szkoły wyższe,
  61. PKD 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  62. PKD 85.59.A – nauka języków obcych,
  63. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  64. PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
  65. PKD 86.10.Z – działalność szpitali,
  66. PKD 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna,
  67. PKD 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna,
  68. PKD 86.23.Z – praktyka lekarska dentystyczna,
  69. PKD 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
  70. PKD 86.90.B – działalność pogotowia ratunkowego,
  71. PKD 86.90.C – praktyka pielęgniarek i położnych,
  72. PKD 86.90.D – działalność paramedyczna,
  73. PKD 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  74. PKD 87.10.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
  75. PKD 87.30.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
  76. PKD 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
  77. PKD 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  78. PKD 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  79. PKD 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
  80. PKD 92.00.Z – działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
  81. PKD 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
  82. PKD 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  83. PKD 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
  84. PKD 94.11.Z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
  85. PKD 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych,
  86. PKD 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  87. PKD 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
  88. PKD 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prawnych.

Działalność pożytku publicznego

§ 8.

 1. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Decyzję o ubieganiu się o status organizacji pożytku publicznego, a także decyzję o zakresie działalności pożytku publicznego, podejmuje Zarząd z poszanowaniem postanowień niniejszego Statutu.
 3. Działalność pożytku publicznego będzie mogła być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
 4. Działalność pożytku publicznego będzie mogła być prowadzona w zakresie celów Fundacji określonych w § 5 Statutu oraz w zakresie sposobów realizacji tych celów określonych w § 6 Statutu.

§ 9.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej: osoby bliskie),
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), przy czym kwota przeznaczona na działalność gospodarczą, którą może prowadzić Fundacja zgodnie z § 7 niniejszego Statutu, wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 11.

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji,
  2. sponsoringu,
  3. grantów,
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  6. dochodów z praw majątkowych nabytych przez Fundację,
  7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, jeżeli zostanie podjęta,
  8. odsetek bankowych od środków pieniężnych Fundacji.
 2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Dochody uzyskane z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 12.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundatorów, zwana dalej „Radą Fundatorów”,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
 3. Zarząd, zwany dalej „Zarządem”.

Rada Fundatorów

§ 13.

 1. Fundatorzy tworzą powołany na czas nieokreślony (niekadencyjny), kolegialny organ Fundacji o nazwie Rada Fundatorów.
 2. Fundator wchodzący w skład Rady Fundatorów może być jednocześnie członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.
 3. Jeżeli Statut Fundacji lub ustawa nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 4. Utrata członkostwa w Radzie Fundatorów następuje w przypadku:
  – pisemnej rezygnacji Fundatora,
  – śmierci Fundatora,
  – trwałej niezdolności do wykonywania funkcji Fundatora.

§ 14.

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

 1. ustalanie wraz z Radą głównych kierunków działania Fundacji,
 2. uchwalanie zmian w Statucie Fundacji, w tym dokonywanie zmian w zakresie celów Fundacji i sposobów realizacji tych celów,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Rady oraz członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4 Statutu oraz § 21 ust. 4 Statutu,
 4. podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji,
 5. wyrażanie opinii w bieżących sprawach Fundacji.

§ 15.

 1. W przypadku utraty członkostwa w Radzie Fundatorów przez wszystkich Fundatorów, z mocy niniejszego statutu, wszystkie statutowe kompetencje Rady Fundatorów stają się statutowymi kompetencjami Rady, co następuje z dniem utraty członkostwa w Radzie Fundatorów przez ostatniego Fundatora.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Rady po zaistnieniu zdarzeń określonych w ust. 1, Rada powinna podjąć uchwałę stwierdzającą, iż z dniem zaistnienia powyższych zdarzeń przejęła z mocy niniejszego Statutu wszystkie statutowe kompetencje Rady Fundatorów.

Rada

§ 16.

 1. Rada jest kolegialnym i kadencyjnym organem Fundacji.
 2. Rada składa się z od 3 – 20 osób.
 3. Rada powoływana jest na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. Kadencja danej Rady ulega przedłużeniu do czasu powołania nowej Rady, nie dłużej jednak, niż o trzy miesiące, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W skład pierwszej Rady wchodzą:
  1. Marcin Kupka,
  2. Jacek Nowak,
  3. Karolina Rudlicka-Najuch.
 5. Kadencja pierwszej Rady upłynie w dniu 31 grudnia 2024 r.
 6. Poszczególni członkowie Rady, jak też Rada w całości, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Fundatorów. Rada Fundatorów może powołać poszczególnych członków Rady w trakcie trwania kadencji. W tym przypadku mandat członka Rady powołanego w toku trwania kadencji wygasa wraz z upływem kadencji danej Rady.
 7. Członek Rady:
  1. nie może być członkiem Zarządu oraz pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Rady nie mogą być zatrudnieni w Fundacji. Członkowie Rady mogą otrzymywać
  z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie
  w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a jeżeli zachodzi taka potrzeba inne osoby pełniące specjalne funkcje

§ 17.

 1. Utrata członkostwa w Radzie następuje w przypadku:
  1. upływu kadencji,
  2. śmierci,
  3. trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków członka Rady,
  4. pisemnej rezygnacji,
  5. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub pozbawienia wyrokiem sądu praw publicznych.
 2. Pisemna rezygnacja z członkostwa w Radzie jest składana jej Fundatorowi.
 3. Utrata członkostwa na skutek przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 3) oraz pkt. 5) zostaje stwierdzona uchwałą Fundatora.
 4. W przypadku, gdy na skutek śmierci lub trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków członka Rady przez Fundatora, liczba członków Rady ulegnie zmniejszeniu poniżej statutowe minimum określone w § 16 ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o powołaniu członka lub członków Rady w składzie mniejszym niż statutowe minimum określone w § 16 2.

§ 18.

 1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach.
 2. Rada zbiera się na posiedzenia co najmniej raz w roku w terminie nie późniejszym, niż sześć miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego.
 3. Obowiązek zwołania posiedzenia Rady następuje także w sytuacji, gdy koniecznym jest podjęcie przez nią uchwał w sprawach przewidzianych niniejszym Statutem, przepisami prawa lub rozstrzygnięcie istotnych i niecierpiących zwłoki spraw Fundacji.
 4. Posiedzenie Rady zwołują pisemnie Fundatorzy lub Zarząd. Posiedzenie Rady może zwołać także Przewodniczący Rady, przy czym musi o tym zawiadomić także Fundatorów oraz Zarząd.
 5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba inna upoważniona przez Przewodniczącego lub Radę.
 6. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu lub Fundatorzy, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, Fundatora lub członków Rady. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mają prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Radę.

§ 19.

 1. Rada jest organem nadzorczym, doradczym i opiniodawczym.
 2. Do kompetencji Rady należy:
  1. współdziałanie z Fundatorami w ustalaniu głównych kierunków działania Fundacji, w formie zaleceń skierowanych do Zarządu,
  2. reprezentowanie Fundacji w umowach oraz pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu,
   a także ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Fundacji w umowach oraz pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu, przy czym, jeżeli Fundator jest jednocześnie członkiem Rady oraz Zarządu, to powyższe uprawnienie Rada realizuje z wyłączeniem Fundatora,
  3. nadzorowanie i ocena wykonywania uchwał Zarządu,
  4. nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu,
  5. rozpatrywanie oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji,
  6. opiniowanie treści umów zawieranych z członkami Zarządu.

§ 20.

Jeżeli Statut Fundacji lub ustawa nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

Zarząd

§ 21.

 1. Zarząd jest kadencyjnym organem Fundacji.
 2. Zarząd składa się z od 1 do 8 osób w tym, w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy –
  z Prezesa, w przypadku gdy Zarząd jest dwuosobowy – z Prezesa oraz Wiceprezesa, a w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy – z Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych Członków Zarządu.
 3. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. Kadencja danego Zarządu ulega przedłużeniu do czasu powołania nowego Zarządu, nie dłużej jednak, niż o trzy miesiące, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:
  1. Jacek Kowalczyk – Prezes Zarządu;
  2. Witold Streb – Wiceprezes Zarządu;
  3. Agata Musialik-Łydka – Członek Zarządu;
  4. Oskar Kowalski – Członek Zarządu;
  5. Zofia Urbanik – Członek Zarządu;
  6. Sylwia Szmieszek – Członek Zarządu.
 5. Kadencja pierwszego Zarządu upłynie w dniu 31 grudnia 2024 r.
 6. Poszczególni członkowie Zarządu, jak też Zarząd w całości, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatorów. Fundatorzy mogą powołać poszczególnych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji. W tym przypadku mandat członka Zarządu powołanego w toku trwania kadencji wygasa wraz z upływem kadencji danego Zarządu.
 7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 8. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:
  1. upływu kadencji,
  2. śmierci,
  3. trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków Członka Zarządu,
  4. złożenia pisemnej rezygnacji,
  5. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub pozbawienia wyrokiem sądu praw publicznych.
 10. Wygaśnięcie mandatu z powodu przyczyn wskazanych w ust. 8 pkt. 3) i 5) zostaje stwierdzone uchwałą Fundatorów.
 11. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy.

§ 22.

 1. Do reprezentowania Fundacji upoważnieni są:
  1. w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie,
  2. w przypadku Zarządu wieloosobowego: co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym przyznającym im prawo do wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Zarządu.
 4. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Fundatora i Rady.
 5. Zarząd w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem,
  2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  3. organizuje i prowadzi działalność gospodarczą Fundacji,
  4. sporządza i przedkłada Radzie bilans oraz sprawozdanie z działalności Fundacji celem oceny,
  5. opracowuje i realizuje roczne plany finansowe i programy działania Fundacji,
  6. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
  8. uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji w zakresie, w jakim nie jest to uprawnienie przyznane innym organom Fundacji,
  9. realizuje i wdraża uchwały Fundatora oraz Rady,
  10. powołuje gremia opiniodawczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów,
  11. wnioskuje do Fundatorów o likwidację Fundacji,
  12. prowadzi listę ofiarodawców.
 6. Zarząd może powołać pełnomocników działających w granicach umocowania.

Rozdział V

Likwidacja Fundacji

§ 23.

 1. Fundacja ulega likwidacji w sytuacji:
  1. osiągnięcia celów, dla jakich została powołana,
  2. wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.

§ 24.

 1. Likwidację Fundacji przeprowadzają Likwidatorzy powołani przez Fundatorów. Likwidatorem mogą być także członkowie Zarządu, którzy pełnią tę funkcję w dniu podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji.
 2. Jeżeli Fundatorzy nie powołają Likwidatorów, Likwidatorami będą członkowie Zarządu, którzy pełnią tę funkcję w dniu podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji.
 3. W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszego Rozdziału do Likwidatorów stosuje się odpowiednio przepisy o Zarządzie z wyłączeniem przepisów dotyczących Prezesa Zarządu.

§ 25.

 1. Likwidatorom przysługują prawa i obowiązki członków Zarządu.
 2. Likwidatorzy są obowiązani do przeprowadzenia procesu likwidacji Fundacji, którego zasadniczym celem jest spieniężenie majątku Fundacji oraz podjęcie wszelkich czynności zmierzających do zakończenia bytu prawnego Fundacji w oparciu o przepisy prawa, postanowienia Statutu, a także postanowienia uchwały Fundatora o likwidacji Fundacji.
 3. Do obowiązków Likwidatorów należy w szczególności:
  1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
  2. wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia,
  3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
  4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań,
  5. spieniężenie majątku Fundacji, chyba że spieniężenie majątku w danej sytuacji byłoby niezasadne w szczególności ze względu na treść uchwały Fundatora o likwidacji Fundacji,
  6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
  7. sporządzenie sprawozdania z likwidacji Fundacji oraz bilansu zamknięcia likwidacji oraz przedłożenie ich do zaakceptowania przez Fundatora,
  8. przekazanie środków pieniężnych lub ewentualnie innych składników majątkowych na cel wskazany w uchwale o likwidacji Fundacji,
  9. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
   z rejestru Fundacji,
  10. przekazanie dokumentów Fundacji do właściwego organu.
 4. Wyliczenie obowiązków Likwidatorów wskazane w ust. 3 nie jest wyczerpujące, a na Likwidatorach spoczywają wszelkie obowiązki określone przepisami prawa.

§ 26.

 1. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostają przekazane na cel wskazany w uchwale Fundatora o likwidacji Fundacji. Cel wskazany w uchwale musi być zbieżny z celami statutowymi Fundacji.
 2. Jeżeli przekazanie środków pieniężnych lub innych składników majątku następuje na rzecz określonej osoby prawnej, wymóg, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także celów statutowych tej osoby prawnej.
 3. Uchwała Fundatora może przewidywać inny cel, na który zostaną przekazane pozostałe po Fundacji środki majątkowe, jedynie z ważnych powodów, które zostaną wskazane w treści uchwały.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 27.

Zmian w Statucie Fundacji, w tym zmian w zakresie celów Fundacji i sposobów realizacji tych celów, dokonuje Rada Fundatorów, działając jednomyślnie.